DE LEON, Emmanuel C.

DE LEON, Emmanuel C.

Academic Qualifications

Research Highlights

Research Interests

Academic Qualifications

Degrees

 • Doctor of Philosophy, major in Philosophy, University of Santo Tomas – Manila, Philippines, 2017
 • Master of Arts in Philosophy, University of Santo Tomas – Manila, Philippines, 2010
 • Bachelor of Arts in Philosophy, St. Augustine Seminary – Calapan, Oriental Mindoro, Philippines, 2002

Research Highlights

 • Gawad Julian Cruz Balmaceda (for dissertation written in Filipino), Komisyon ng Wikang Filipino (2018)

Research Interests

 • Filipino Philosophy
 • Philosophy of Pluralism
 • Philosophy of Secularism
 • Martin Heidegger

Courses Handled

Major Recognitions

Professional Activities

Courses Handled

  

Major Recognitions

  

Professional Activities

  

Selected Publications

Selected Publications

 • Journal Article: “Emerita S. Quito: Ang Ugat ng Isang Panibagong Direksiyon ng Pamimilosopiya sa Pilipinas”, MALAY 29:2 (June 2017)
 • Interview: “An Interview with Leonardo Nieva Mercado, SVD”, KRITIKE: An Online Journal of Philosophy 10:2 (December 2016).
 • Journal Article: “Pamimilosopiya, Wika, at mga Baluktot na Pangangatuwiran: Tungo sa Pagpapayaman ng Wikang Pilosopikal sa Pilipinas”, HASAAN: Opisyal na Journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas 3:1 (August 2016).
 • Interview: “An Interview with Romualdo Abulad, SVD”, KRITIKE: An Online Journal of Philosophy, 10:1 (June 2016).
 • Journal Article: “Ang Pilosopiya at Pamimilosopiya ni Roque Ferriols: Tungo sa Isang Kritikal na Pamimilosopiyang Filipino” KRITIKE: An Online Journal of Philosophy, 9:2 (December 2015).
 • Journal Article: “Ang Pilosopiya ni Jean Baudrillard Bilang Batayang Teoritikal sa Araling Pilipino”, KRITIKE: An Online Journal of Philosophy, 9:1 (June 2015), 108-123.
 • Review Article: “Ang Katarungan Ayon kay Agustin Martin Rodriguez”, in KRITIKE: An Online Journal of Philosophy, 8:2 (December 2014), 233-246.
 • Journal Article: “Ang Pluralismo at Sekularismo ayon kay Charles Taylor”, in Filocracia: An Online Journal of Philosophy, 1:2 (August 2014), 67-80.
 • Journal Article: “Si Axel Honneth at ang mga Talinghaga ng Pagpupumiglas sa mga Awitin ng Bandang YANO”, in Malay, Tomo 27, Blg. 1 (2014), 23-33.
 • Journal Article: “Si Roque Ferriols, WIka, at ang Larong Basketbol”, in HASAAN Opisyal na Journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas Tomo I (2014), 66-82.
 • Journal Article: “Ang Landas ng Pagtatanong ni Heidegger Ukol sa Teknolohiya: Pagtatalas ng Tanong sa Sein” in KRITIKE: An Online Journal of Philosophy, 7:2 (December 2013), 84-94.
 • Journal Article: “Ang Hanunuo-Mangyan, Ambahan, at ang Misyon ng Simbahan” in Dalumat E-Journal, Vol. 3, No. 1-2 (2012).